BEST PLASSERING: Styringsgruppa for det nye vannpumpehuset i Fremmerholen har kommet fram til at alternativ 4 (med rød sirkel) er den beste plasseringen. Foto: Googlemap


Alternativ 4

Det beste alternativet, mener styringsgruppa.

 


byline friwal

17.september 2021 

Spjelkavika.no | VANNRENSEANLEGGET:

 
 
Naboklager
 
For om styringsgruppa, som nå er ferdig med sin konsekvensutredning, får det som de vil er det alternativ 4, i nordre del av stranda som skal huse vannpumpeanlegget, og ikke alternativ 1A, 1B, 2 og tre.
 
Det er spesielt rundt alternativene 2 og 3 reaksjonene fra naboene har kommet. Nå konkluderer gruppa som har jobbet med prosjektet at disse alternativene ikke lenger blir utredet.
 
Det er til syvende og sist kommunestyret som har det endelige og avgjørende ordet i saken, men konsekvensene rundt plasseringen er klar fra styringsgruppa.
 
 
Belaster minst
 
Blant annet blir det vist til at ved å benytte alternativ 4 vil det bli minst belastning for miljøet, og at dette alternativet ikke rammer det de kaller ”naturtyper”.
 
Samtidig har lokaliteten ved alternativ 4 relativt stor avstand til vassdraget i Spjelkavik som er svært sårbart.
 
Alternativ 4 er også den eneste lokaliteten der en slipper å ha nødstrømsaggregat. Dette gjør at alternativet gir mindre støy, siden aggregatet må testkjøres, og at tankbil må fylle aggregatet jevnlig.
 
 
På høring
 
Styringsgruppa har avgjort at det er alternativ 4 som det nå skal arbeides videre med, og at de andre lokalitetene ikke blir videre utredet.
 
Fortsatt er det mulig å komme med innspill. Men det kan skje når planforslaget endelig blir lagt ut på høring.
 
Det er også foretatt arkeologiske prøver i området, noe som har resultert i at det er indikasjoner på steinalderfunn. Å utrede dette videre vil imidlertid ikke bli aktuelt.